Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Συχνές Ερωτήσεις

Σύμφωνα με το Καταστατικό, στο ΤΕΑ ΙΣΘ έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.:


  • Μέλη Ιατρικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα
  • Μέλη Φαρμακευτικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα
  • Μέλη Οδοντιατρικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα
  • Μέλη Κτηνιατρικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα

Tα πλεονεκτήματα της εγγραφής στο ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ είναι τα εξής:


  1. Οι εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (ΠΟΛ.1227/14.12.2018 και Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1ε).
  2. Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή δεν φορολογείται, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1στ) και εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΠΟΛ.1034/2017, Άρθρο 6, παρ.2).
  3. Λόγω του μη κερδοσκοπικού του χαρακτήρα, οι αποδόσεις των επενδύσεων αποδίδονται εξολοκλήρου στους ασφαλισμένους-μέλη του, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, όπου τα κέρδη διανέμονται στους μετόχους.
  4. Ενδυνάμωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των μελών
  5. On-line πρόσβαση στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό.
Ναι. Για την συμμετοχή στο ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ απαιτείται συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής, https://isth.iorp-benefits.com/register η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ταμείου.

Κάθε μέλος επιλέγει το ίδιο το χρηματικό ποσό της μηνιαίας εισφοράς που θα καταβάλλει, από 50 μέχρι 3.000 ευρώ. Επιπλέον, κάθε μέλος έχει και την δυνατότητα 1 φορά τον χρόνο, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλλει και έκτακτη εισφορά το ύψος της οποίας ξεκινά από 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ. Οι καταβληθείσες εισφορές (τακτικές και έκτακτες) προς το Ταμείο εκπίπτουν 100% από το φορολογητέο εισόδημα (ΠΟΛ 1227/14.12.2018 και Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1ε).

Κάθε μέλος έχει και την δυνατότητα 1 φορά τον χρόνο, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλλει και έκτακτη εισφορά το ύψος της οποίας ξεκινά από 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ. Οι καταβληθείσες εισφορές (τακτικές και έκτακτες) προς το Ταμείο εκπίπτουν 100% από το φορολογητέο εισόδημα (ΠΟΛ 1227/14.12.2018 και Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1ε).

Το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ υπόκεινται σε αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές Εποπτικές αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές / εσωτερικούς ελεγκτές).

Mέγιστη δυνατή διαφάνεια της πληροφόρησης, μέσω του Ατομικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης: Με προσωπικούς κωδικούς, μπορεί το κάθε μέλος, όποτε θέλει και όσο συχνά θέλει, να έχει on-line πρόσβαση σε επικαιροποιημένα σημαντικά στοιχεία, όπως π.χ. η αναλυτική σύνθεση των επενδύσεων του ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ και η καθημερινή τους αποτίμηση, ο αναλυτικός λογαριασμός με το σύνολο των καταβληθέντων εισφορών, οι εκτιμήσεις του ποσού που θα δικαιούται κατά τη συνταξιοδότησή του, κλπ.

Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να μεταβάλετε, αυξάνοντας ή μειώνοντας, το ύψος της μηνιαίας σας εισφοράς, μία (1) φορά το χρόνο, τηρουμένων των ορίων ποσού εισφοράς που ισχύουν με υποβολή σχετικής αίτησης .

Βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση του δικαιώματος Εφάπαξ Παροχής είναι η πραγματική συμμετοχή στο Ταμείο για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρήσει κατά το πρώτο έτος δε δικαιούται παροχή, ενώ σε περίπτωση που αποχωρήσει πριν τα πέντε έτη, τότε καθίσταται ανενεργός και μπορεί να λάβει την παροχή που δικαιούται όταν συμπληρωθούν πέντε έτη από την ημερομηνία εγγραφής του στο Ταμείο.

Οι χορηγούμενες χρηματικές παροχές καταβάλλονται είτε με την μορφή σύνταξης (με την συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας) είτε εφάπαξ (με την παραμονή στο Ταμείο τουλάχιστον 1 χρόνο- το εφάπαξ καταβάλλεται με την έλευση της πενταετίας- και ανεξαρτήτως ηλικίας).

Η εφάπαξ παροχή ισούται με το συνολικό κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό σου λογαριασμό από τις διαχρονικά καταβληθείσες εισφορές υπέρ του κλάδου, μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης (παρακράτηση 2,5% επί των καταβληθέντων εισφορών προς το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ) πλέον των αναλογουσών αποδόσεων που προκύπτουν από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου μέχρι την εκκαθάριση της παροχής.

Ναι, μπορείτε να αιτηθείτε το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στον ατομικό σας λογαριασμό να σας απονεμηθεί σε τμηματικές καταβολές δηλαδή σε μορφή σύνταξης μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Οι υπάλληλοι και τα στελέχη του ΤΕΑ καθώς επίσης και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του ΤΕΑ.

Υπεύθυνο πρόσωπο και στις δύο περιπτώσεις είναι οι υπάλληλοι διαχείρισης και επικοινωνίας του ΤΕΑ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2310 402 024

Γενική Διεύθυνση
Δρ. Χρυσανθοπούλου Ξένια
teaisth@gmail.com

Εξυπηρέτηση Μελών
κα Πηλαβάκη Ελένη
teaisth.pilavaki@gmail.com
694 142 7302

κα Mπερμπέρη Χρύσα
teaisth_cs@opf.gr
698 240 2024

Γρήγορες Επιλογές

Καταστατικό

Κανονισμός Λειτουργίας

Επικοινωνία ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2310 402 024

teaisth@gmail.com

Εξυπηρέτηση Μελών
κα Πηλαβάκη Ελένη
     teaisth.pilavaki@gmail.com
     698 005 0181
κα Mπερμπέρη Χρύσα
     teaisth_cs@opf.gr
     698 240 2024