Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση μέλους Επενδυτικής Επιτροπής, κατόχου Πιστοποιητικού Τύπου Γ΄ 2021-07-21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση μέλους Επενδυτικής Επιτροπής, κατόχου Πιστοποιητικού Τύπου Γ΄, στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ

 

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ) συστάθηκε με το ΦΕΚ Β’, Αρ. Φύλλου 2496 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων.

Το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις:

* Του Ν. 3029/2002,

* της Υ.Α.Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ 178/Β/23-1-2015) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργείας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», και

* του Καταστατικού του,

προτίθεται να προχωρήσει στην επιλογή μέλους  της Επενδυτικής Επιτροπής, κατόχου Πιστοποιητικού Τύπου Γ΄, τα καθήκοντα του οποίου  θα καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Δεοντολογίας των ΤΕΑ, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτικής Πολιτικής και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

 

Ειδικότερα:

Περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι για την θέση του μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής (Ε.Ε) του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ, κατόχου Πιστοποιητικού Τύπου Γ΄, θα βρουν στο αρχείο «RFP ΜΕΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ 2021”.

Πέραν των απαιτήσεων του συνοδευτικού αρχείου, το μέλος της Ε.Ε. του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ  θα λειτουργεί και συμβουλευτικά προς τη διοίκηση, θα παρίστανται στα Δ.Σ., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Ταμείου, όπως και θα υποστηρίζει τεχνικά το Ταμείο σε συναντήσεις/συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης, αν χρειαστεί θα συμμετέχει σε συναντήσεις με Αρμόδιους Φορείς όταν και όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο από το Δ.Σ. του Ταμείου ή ζητηθεί από τις Εποπτικές Αρχές.

 

Προϋποθέσεις  και κριτήρια

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των φυσικών προσώπων που τηρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

* Είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού τουλάχιστον Τύπου Γ΄

* Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρα η προηγούμενη εμπειρία σε Τ.Ε.Α.

* Διαθέτουν κάθε νόμιμο δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος.

 

Η συνεργασία και ο συμβουλευτικός ρόλος στους υπηρεσιακούς παράγοντες κρίνεται απαραίτητος.

 

Η επιλογή του μέλους της Ε.Ε του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά (συντελεστές βαρύτητας 50% η προσφερόμενη τιμή και 50% τεχνογνωσία-εμπειρία). Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από το Δ.Σ.

 

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη, με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης για άλλα έως 2 έτη από την πλευρά του Ταμείου.

 

Τρόπος αποστολής/καταληκτική ημερομηνία

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και  κάθε έγγραφο που αποδεικνύει τα άνωθεν κριτήρια Α.,Β. και C. από 21/7/2021 έως 28/7/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  teaisth@gmail.com

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.2310402024 ή στο teaisth@gmail.com, κα Χρυσανθοπούλου Ξένια.

                                   

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μέγας

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....