Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Εκλογές ΔΣ ΤΕΑ ΙΣΘ και υποβολή υποψηφιοτήτων 2019-04-08

Αγαπητά μέλη,

Στην 2η Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΕΑ ΙΣΘ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7/4/2019, αποφασίστηκε ότι η ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη του νέου εφταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΤΕΑ ΙΣΘ είναι η Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 09:00-21:00.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά, με τον ίδιο τρόπο που διεξήχθησαν και οι εκλογές του ΙΣΘ. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γρήγορη. Σε επόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα θα σας δοθούν και οι σχετικές οδηγίες.

Τα μέλη του Ταμείου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου* θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση (βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο) προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου το πολύ μέχρι την Τετάρτη 24/4/2019.

Για τον σκοπό αυτό, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την στείλουν ηλεκτρονικά στο teaisth@opf.gr ή να την φέρουν στα γραφεία του ΤΕΑ ΙΣΘ. Μέχρι τις 28/4/2019 θα έχει συνταχθεί ο Πίνακας Υποψηφιοτήτων ο οποίος  θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ταμείου στις 29/4/2019.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας => Έως 24/04/2019

Σύνταξη πίνακα υποψηφιοτήτων => Έως 28/04/2019

Ανάρτηση πίνακα => 29/04/2019

Εκλογές για τον νέο ΔΣ => 15/05/2019

 

*Κωλύματα για την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. - Ευθύνη μελών του Δ.Σ. (Άρθρο 15 Καταστατικού του ΤΕΑ ΙΣΘ, ΦΕΚ Τεύχος Β’2496/19.07.2017):)

1. Κώλυμα για την κτήση και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. του Ταμείου συντρέχει στο πρόσωπο όσων:

α) Είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν δημόσιο λειτούργημα.

β) Δεν επιτρέπεται να οριστούν μέλη του ΔΣ i) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, απιστία δικηγόρου, καθ'υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οιοδήποτε συναφές προς τα προηγούμενα αδίκημα. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα για τα παραπάνω αδικήματα, ακόμη και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. ii) Τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. iii) Λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. ΐν) Δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους κατά την διοίκηση των υποθέσεων του, σε περίπτωση δε βλάβης του Ταμείου από αμέλεια η Γενική Συνέλευση του Ταμείου δικαιούται με αυξημένη πλειοψηφία (4/5) των παρόντων μελών να μην ασκήσει τυχόν αξιώσεις του Ταμείου.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....