Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Σύντομο Ιστορικό

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - ΝΠΙΔ (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) συστάθηκε με το ΦΕΚ Τεύχος Β. 2496 / 19.07.2017.

Συμμετοχή στο Ταμείο

Είναι το πρώτο και μοναδικό Ταμείο στο οποίο έχουν δικαίωμα να υπαχθούν, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, υγειονομικοί - ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και κτηνίατροι- από όλη την Ελλάδα (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις).

Για την συμμετοχή στο Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ. απαιτείται συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ταμείου. Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Σκοπός

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών προς τους ασφαλισμένους, ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

Εισφορές

Κάθε μέλος επιλέγει το ίδιο το χρηματικό ποσό της μηνιαίας εισφοράς που θα καταβάλλει, από 50 μέχρι 1.650 ευρώ. Επιπλέον, κάθε μέλος έχει και την δυνατότητα 1 φορά τον χρόνο, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλλει και έκτακτη εισφορά. Με βάση το νέο νόμο 5078/2023, άρθρο 105, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ετησίως και σωρευτικά:
  Α) για τους μισθωτούς και όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, το 20% του ακαθάριστου εισοδήματός τους από τη μισθωτή εργασία.
  Β) για τους μη μισθωτούς, το ποσό των 20.000 €, αναπροσαρμοζόμενο κάθε έτος σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Οι καταβληθείσες εισφορές (τακτικές και έκτακτες) προς το Ταμείο εκπίπτουν 100% από το φορολογητέο εισόδημα (ΠΟΛ 1227/14.12.2018, ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1ε & ν.5078/2023, άρθρο 106).

Παροχές

Οι χορηγούμενες χρηματικές παροχές καταβάλλονται είτε με την μορφή σύνταξης (με την συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας) είτε εφάπαξ. Το εφάπαξ καταβάλλεται με την έλευση της πενταετίας- και ανεξαρτήτως ηλικίας. Αναμένεται για τα νέα μέλη, μετά την τροποποίηση του καταστατικού, όποτε αυτή επέλθει, η εφαρμογή των όρων του ν.5078/2023, άρθρο 13., οι βασικοί εκ των οποίων είναι οι εξής:
  α) τη συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης, ή
  β) την ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης στο Τ.Ε.Α., όπως το ελάχιστο αυτό ηλικιακό όριο διαμορφώνεται κάθε φορά για τη λήψη πλήρους σύνταξης από τον κύριο φορέα ασφάλισης, ή
  γ) την ηλικία των πενήντα πέντε (55) ετών με τουλάχιστον είκοσι (20) έτη ασφάλισης στο Τ.Ε.Α., ή ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης αν η εργασιακή σχέση τερματίζεται λόγω οικειοθελούς αποχώρησης με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, ή
  δ) τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης χωρίς τη βούληση του εργαζομένου
Τα σωρευμένα ποσά των ατομικών λογαριασμών μέχρι την 31η.12.2023, φορολογούνται σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς του Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1στ, δηλαδή 0% φόρος. Για τον υπολογισμό του φόρου που αντιστοιχεί στα ποσά που σωρεύονται από την 01.01.2024 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψιν το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στο ΤΕΑ.
Οι συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλονται, για τις εισφορές μετά την 01.01.2024, φορολογούνται αυτοτελώς ως εξής:
  0-5 έτη: 20%
  6-10 έτη: 15%
  11-20 έτη: 10%
  21 έτη και άνω: 5%.
Ενώ εφαρμόζονται και διατάξεις περί πρόωρης ρευστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 107, του ν.5078/2023.

Έλεγχος-Αξιοπιστία

Το Ταμείο υπόκεινται σε αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές Εποπτικές αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές / εσωτερικούς ελεγκτές).
Γρήγορες Επιλογές

Παρουσίαση

Καταστατικό Ταμείου

Κανονισμός Λειτουργίας

Αίτηση Εγγραφής

Δήλωση Μεταβολής Εισφοράς

Επικοινωνία ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2310 402 024

teaisth@gmail.com

Εξυπηρέτηση Μελών
κα Πηλαβάκη Ελένη
     teaisth.pilavaki@gmail.com
     698 005 0181
κα Mπερμπέρη Χρύσα
     teaisth_cs@opf.gr
     698 240 2024